Bezpečnostní služby

Bezpečnostní agentury a profesní sdružení

Nevím jak velká část z celkového počtu existujících bezpečnostních agentur je členem nějakého profesního sdružení, ale na moje gusto je počet těchto sdružení až příliš vysoký (znám jich celkem pět, celkový počet může být klidně dvojnásobný).

Všechna tato sdružení si jako jeden ze svých hlavních cílů kladou jednak seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnostních agentur a tím hájit jejich zájmy a jednak pomáhat svým členským firmám v jejich podnikání.

Jak tyto cíle hájí ve skutečnosti v praxi Vám píši:

Úkol číslo jedna se nedaří plnit prakticky vůbec, o čemž vypovídá můj předcházející příspěvek v blogu. Existuje naprosto zanedbatelná část lidí (těch, kteří rozhodují o VŘ v oblasti ostrahy objektů), kteří rozumí problematice bezpečnostních agentur a kteří jsou schopni posoudit předkládané nabídky na základě jiného kritéria než je nejnižší cena. Celková úroveň nabízených služeb podle toho také tak vypadá a tento nedostatek jde plně na vrub pasivitě profesních sdružení.

Úkol číslo dvě profesní sdružení pochopila naprosto zvráceně. Místo, aby svým členským firmám poskytla servis v oblasti vzorových pracovních smluv, vzorových obchodních smluv, vzorových směrnic pro výkon služby, vzorových hodnocení rizik BOZP apod., každý představitel profesního sdružení se pod rouškou „představitele profesního sdružení, tedy někoho nad…“, snaží získat možné klienty pro svou firmu. Z praxe znám případ, kdy bezpečnostní agentura bez vlastních zaměstnanců měla uzavřeny rámcové smlouvy s velkými stavebními firmami a její majitel, představitel jednoho z profesních sdružení, plnění na základě těchto rámcových smluv přihrával loajálním agenturám za odměnu.

Zatím jsem tento nesoulad mezi předsevzetími a skutečností vyřešil po svém a všechny vzorové smlouvy a ostatní dokumenty mám zpracované svými externími dodavateli, poctivě každý měsíc platím členské příspěvky a doufám, že ve VŘ narazím na lidi alespoň částečně znalé problematiky.

Na svoje profesní sdružení se již nespoléhám, to pro mě a mé podnikání doposud nic neudělalo.

A co udělalo pro Vás? Jak jste spokojeni se svým sdružením?

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz

 

Podivné výběrové řízení

Píši zde reakci na jedno skutečně povedené výběrové řízení. Bohužel svým obsahem není výjimkou, ale spíše naprostým pravidlem.

 

Časová rekapitulace: 25.5. dostávám oznámení, že se mohu zúčastnit výběrového řízení na ostrahu objektu, nabídku mám podat nejpozději do 30.5. s tím, že vítěz bude vyhlášen 10.6. Potud asi nic zajímavého. To pravé přichází nyní. Termín poskytování služeb je od 15.6. v rozsahu celkem devíti bezpečnostních pracovníků. Jediným hodnotícím kritériem byla výše ceny.

 

Dovolím si připomenout několik základních fakt o podnikání v oblasti poskytování bezpečnostních služeb:

1. Podle živnostenského zákona, koncesovaná živnost ochrana osob a majetku, smí být poskytována pouze prostřednictvím zaměstnanců, kteří splňují následující:

  • čistý trestní rejstřík
  • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti včetně nočních směn
  • získané osvědčení o profesní kvalifikaci „strážný“ složenou zkouškou

2. Podle zákoníku práce, plní-li na jednom pracovišti (při ostraze objektů se bezesporu o tento případ jedná) úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatření k BOZP + plní-li pracovníci ostrahy funkci ohlašovny požáru (i tento případ je zcela pravidelný) musí být vyškoleni ze zákonem předepsaných směrnic a předpisů (řád ohlašovny požáru, požární řád, apod.) + obsluhují-li při výkonu své práce technická zařízení (závory, brány, CCTV, EZS) musí být rovněž písemně seznámeni s jejich obsluhou.

 

Tedy můj závěr:

Buď šlo o úmysl zadavatele a vítěz byl vybrán již dávno před tím, než bylo VŘ vyhlášeno. Mohl se na výše uvedené v předstihu připravit a jeho zaměstnanci absolvovali všechna potřebná školení

nebo

zadavatel prokazuje svoji neznalost a tím porušuje ustanovení platných právních norem, což ho samozřejmě neomlouvá, neboť ve lhůtě čtyř dnů při sebevětší snaze a úsilí se výše uváděné zvládnout nedá.

 

Nebo existují ještě dvě varianty:

  • najde se taková bezpečnostní agentura, která má v záloze schováno devět svých vycvičených, vyškolených, zdravých a beztrestných zaměstnanců, kteří pouze čekají na svůj den
  • nebo své pracovníky z jiných zakázek použije i na tuto, čímž jim zvýší měsíční počet odpracovaných hodin a sobě uloží povinnost platit přesčasové hodiny dle zákoníku práce. Potom však nevím jak se vyrovná s podmínkou VŘ, poskytovat své služby za nejnižší možné ceny (ledaže by neplatil přesčasy a vědomě tak porušoval zákoník práce).

 

Přestože v tomto oboru podnikám již skoro dvacet let, stále nevím, jaká je správná odpověď.

A co si myslíte Vy?

Setkali jste se s něčím podobným, buď jako účastníci VŘ nebo jeho zadavatelé?

Napište mi.

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz

Prohledávání zaměstnanců a jejich zavazadel

V dnešní době, kdy se krade opravdu kde se dá, chce mít asi každý zaměstnavatel jistotu, že se mezi jeho zaměstnanci nenachází někdo takto nečestný. Musíme si reálně přiznat, že takovýchto lidí se v řadách zaměstnanců objevuje stále mnoho. Je tedy opravdu v zájmu zaměstnavatele, aby se těmto případům vyhnul a nejlépe je úplně vymýtil.

 

Je tedy nutné, aby docházelo k prohlídkám zaměstnanců a jejich tašek. Nejen k tomuto účelu si ovšem firmy najímají bezpečnostní agentury, které se mimo dalších bezpečnostních úkonů starají právě i o prohlídky. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel, potažmo smlouvou pověřená bezpečnostní agentura, právo na takovouto kontrolu v nezbytném rozsahu. Celá takováto prohlídka by měla probíhat v rámci daných předpisů, tzn. zaměstnanec bezpečnostní agentury by se měl chovat slušně, ohleduplně a zcela profesionálně. Naopak zaměstnanec by měl vyjít vstříc a ukázat svoje zavazadla atd. Je jasné, že to není nic příjemného, ovšem s pochopením pro odhalování nekalých činností tuto prohlídku většina slušných lidí vydrží, protože nebude mít co skrývat. Pokud se ovšem objeví zaměstnanec, který chce odcizit nějakou věc, podá okamžitě zaměstnanec bezpečnostní služby hlášení povolané osobě z vedení firmy, která pak dle svého svědomí učiní další kroky, ve kterých se samozřejmě může také objevit předání celého případu policii.

Kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Pokud vlastníte nebo provozujete bezpečnostní agenturu, měli byste se zaměřit na tento článek. Pokud jste zaměstnancem bezpečnostní agentury, tak by vás to také mělo velice zajímat.

 

Koncesované živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů jsou totiž nyní pod přísnějším dohledem. Vyhláška Ministerstva vnitra č.16/2009 Sb. (čtěte v plném znění níže) a Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nařizuje, aby byla zajištěna odborná způsobilost zaměstnanců bezpečnostních agentur a to zkouškou dílčí kvalifikace. Samozřejmě je to také provázáno koncesovanými živnostmi – Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů. Zkoušku dílčí kvalifikace musí majitelé těchto bezpečnostních agentur úspěšně složit a prokázat na živnostenském úřadu do 31.7.2012. Stejné datum by si měli pamatovat i zaměstnanci bezpečnostních agentur, jelikož do tohoto data musí předložit odbornou způsobilost, jinak nemohou tuto činnost nadále provádět.

 

Vyhláška Ministerstva vnitra 16/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009

o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro získávání odborné způsobilosti

  1. k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,
  2. zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,

fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,

b) způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“) a

c) obsahovou náplň zkoušky.

§ 2 Podmínky pro získávání odborné způsobilosti

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k

a) provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo

b) výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů,

pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení zkoušky.

§ 3 Provádění zkoušky

(1) Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je zároveň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstnanosti (dále jen „autorizovaná osoba“).

(2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.

(4) Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného podnikatele jako žadatel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob nebo činnost služby soukromých detektivů.

§ 4 Přihláška ke zkoušce

(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje žadatele:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresu místa pobytu,

d) činnost, pro jejíž provozování nebo výkon se vykonání zkoušky žádá.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává u autorizované osoby žadatel.

(3) S písemným souhlasem žadatele může přihlášku ke zkoušce podat i podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů.

§ 5 Obsahová náplň zkoušky

Obsahová náplň zkoušky je stanovena v kvalifikačních a hodnotících standardech zpracovaných podle jiného právního předpisu1) uveřejněných v Národní soustavě kvalifikací

a) pro dílčí kvalifikaci strážný, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti ostraha majetku a osob, nebo

b) pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti služby soukromých detektivů.

§ 6 Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci

(1) Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá autorizovaná osoba osvědčení o odborné kvalifikaci, které musí mimo údajů uvedených v jiném právním předpise dále obsahovat tyto údaje:

a) evidenční číslo osvědčení,

b) název činnosti odpovídající předmětu podnikání, pro který je osvědčení o odborné kvalifikaci vydáváno.

(2) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely této vyhlášky rozumí osvědčení o získání dílčí kvalifikace, které není starší 5 let, bylo vydáno autorizovanou osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.

§ 7 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr: MUDr. Mgr. Langer