Archiv pro Duben, 2012

KP-TINEX spol. s r.o., Bezpečnostní agentura Plzeň

Naše společnost působí úspěšně na trhu komerčních bezpečnostních agentur od roku 1994. Jsme členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků, kteří pravidelně procházejí odborným školením. V tomto ohledu spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi naše hlavní služby patří fyzická ostraha objektů, ostraha osob, detektivní služby a v neposlední řadě i služby úklidové. Také jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 27001. Mimo jiné naše společnost úspěšně splnila podmínky bezpečnostní prověrky na stupeň Vyhrazené Národního bezpečnostního úřadu. Dále jsme pojištěni na částku 30 milionů, související s provozní činností podnikatelů, zabývající se ochranou cizího majetku. Máme bohaté zkušenosti s různými druhy bezpečnostní činnosti a vždy se snažíme o maximální spokojenost u našich zákazníků. Samozřejmostí námi poskytovaných služeb je kompletní realizace podle zadání zákazníka.

Naší stěžejní činností je stále ostraha a ochrana objektů. Podle potřeb zákazníka můžeme vypracovat kompletní plán projektu. Od prvotní analýzy až k samotné realizaci. Během přípravy analýzy si stanovíme cíle a zaměříme se na potřeby a požadavky zákazníka. Dalším bodem je provedení inventury a celkové zhodnocení dosavadní ochrany objektu. To znamená, že zjistíme jaké jsou reálné hrozby pro konkrétní objekt, kde se nacházejí slabá místa, upozorníme na oblasti, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost a vyhodnotíme celkovou situaci. Na základě zjištěných skutečností vypracujeme návrh bezpečnostních opatření, která jsou nutná k zajištění ostrahy objektu. Tato část je založena na intenzivní vzájemné komunikaci a je otevřena připomínkování. Potřeby a možnosti zákazníka samozřejmě zohledňujeme při vypracování návrhu. Finální návrh poté bude předložen ke schválení zadavateli.

Další důležitou námi poskytovanou službou je ochrana osob. Služba ochrany osob je zajištěna speciálně vyškolenými, fyzicky i psychicky připravenými zaměstnanci, aby zvládli různé krizové situace. Naše služby můžete využít při pořádání společenských akcí, zajištění pořadatelské služby, různých vypjatých situacích nebo obchodním jednání.

Poskytujeme také detektivní služby. Důraz je kladen na profesionální a velmi diskrétní přístup. Samozřejmostí je široká nabídka detektivních služeb, vše se odvíjí od konkrétních potřeb zákazníka například detektivní služby související s únikem informací, zjišťováním krádeží uvnitř objektů zákazníka a podobně.

V poslední době se také věnujeme úklidovým službám. Můžeme poskytnout pravidelné i nepravidelné úklidové služby kancelářských prostor, čištění koberců, mytí oken a výloh, sekání trávy, strojní čištění hal, sociálního zařízení nebo provoz kantýny či závodní kuchyně. V této oblasti spolupracujeme s odborníky firmy Kärcher.

U všech našich služeb je samozřejmostí naprostá ochrana citlivých informací našich zákazníku, maximální profesionalita a plná odpovědnost za vykonávané služby. Při jakémkoliv dotazu nebo nezávazné poptávce jsme Vám plně k dispozici.

Bezpečnostní agentura KP-Tinex

Náhradní plnění

Pokud jste majitelem firmy zaměstnávající alespoň 25 lidí, musíte určitě znát pojem „náhradní plnění„. Ovšem co to tedy přesně znamená? Je to politický nástroj snižování nezaměstnanosti zdravotně postižených (správně ZPS – změněná pracovní schopnost). Vše je definováno v zákoně o zaměstnanosti č. 435/20004 Sb. § 148, odst. 9. Pokud tedy takovouto firmu vlastníte musíte toto náhradní plnění zaručit. Je zde několik možností, jak to splnit.

1) Zaměstnání osoby se ZPS

Tohle je vlastně možnost, která přesně splňuje záměr náhradního plnění. To totiž má snižovat počet nezaměstnaných osob se ZPS. Pokud se rozhodnete využít této varianty, je to proto možnost náhradního plnění. Povinný počet zaměstnanců se ZPS se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců firmy. Pokud má totiž společnost minimálně 25 zaměstnanců a majitel se rozhodne pro náhradní plnění tímto způsobem, musí zaměstnat takový počet lidí se ZPS, který se rovná 4% z celkového počtu zaměstnanců.

2) Odebírání výrobků či služeb

Může samozřejmě nastat situace, kdy se vám zaměstnání osoby se ZPS nehodí nebo není prakticky možné. Existuje proto tato alternativa, která stále přímo ovlivňuje míru nezaměstnanosti. Tato možnost je totiž založena na odběru výrobků či služeb od firem, které zaměstnávají více než 50% osob se ZPS. Patří sem různé dílny, ale například také právě bezpečnostní agentury. Počet povinně odebraných výrobků nebo služeb se samozřejmě odvíjí od ceny. Ve výsledku ale musíte ročně odebrat výrobky či služby v hodnotě sedminásobku průměrné mzdy v ČR za každou osobu se ZPS, kterou byste museli zaměstnat při náhradním plnění po vzoru první zmíněné možnosti.

3) Invalidní daň

To je poslední možnost, jak odvést náhradní plnění. Je to vlastně alternativa, která by měla být nejméně využívanou možností, jelikož přímo nesnižuje míru nezaměstnanosti osob se ZPS. Jde o klasický roční odvod peněz státu a to ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy.

Prohledávání zaměstnanců a jejich zavazadel

V dnešní době, kdy se krade opravdu kde se dá, chce mít asi každý zaměstnavatel jistotu, že se mezi jeho zaměstnanci nenachází někdo takto nečestný. Musíme si reálně přiznat, že takovýchto lidí se v řadách zaměstnanců objevuje stále mnoho. Je tedy opravdu v zájmu zaměstnavatele, aby se těmto případům vyhnul a nejlépe je úplně vymýtil.

 

Je tedy nutné, aby docházelo k prohlídkám zaměstnanců a jejich tašek. Nejen k tomuto účelu si ovšem firmy najímají bezpečnostní agentury, které se mimo dalších bezpečnostních úkonů starají právě i o prohlídky. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel, potažmo smlouvou pověřená bezpečnostní agentura, právo na takovouto kontrolu v nezbytném rozsahu. Celá takováto prohlídka by měla probíhat v rámci daných předpisů, tzn. zaměstnanec bezpečnostní agentury by se měl chovat slušně, ohleduplně a zcela profesionálně. Naopak zaměstnanec by měl vyjít vstříc a ukázat svoje zavazadla atd. Je jasné, že to není nic příjemného, ovšem s pochopením pro odhalování nekalých činností tuto prohlídku většina slušných lidí vydrží, protože nebude mít co skrývat. Pokud se ovšem objeví zaměstnanec, který chce odcizit nějakou věc, podá okamžitě zaměstnanec bezpečnostní služby hlášení povolané osobě z vedení firmy, která pak dle svého svědomí učiní další kroky, ve kterých se samozřejmě může také objevit předání celého případu policii.

Kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Pokud vlastníte nebo provozujete bezpečnostní agenturu, měli byste se zaměřit na tento článek. Pokud jste zaměstnancem bezpečnostní agentury, tak by vás to také mělo velice zajímat.

 

Koncesované živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů jsou totiž nyní pod přísnějším dohledem. Vyhláška Ministerstva vnitra č.16/2009 Sb. (čtěte v plném znění níže) a Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nařizuje, aby byla zajištěna odborná způsobilost zaměstnanců bezpečnostních agentur a to zkouškou dílčí kvalifikace. Samozřejmě je to také provázáno koncesovanými živnostmi – Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů. Zkoušku dílčí kvalifikace musí majitelé těchto bezpečnostních agentur úspěšně složit a prokázat na živnostenském úřadu do 31.7.2012. Stejné datum by si měli pamatovat i zaměstnanci bezpečnostních agentur, jelikož do tohoto data musí předložit odbornou způsobilost, jinak nemohou tuto činnost nadále provádět.

 

Vyhláška Ministerstva vnitra 16/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009

o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro získávání odborné způsobilosti

  1. k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,
  2. zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,

fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,

b) způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“) a

c) obsahovou náplň zkoušky.

§ 2 Podmínky pro získávání odborné způsobilosti

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k

a) provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo

b) výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů,

pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení zkoušky.

§ 3 Provádění zkoušky

(1) Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je zároveň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstnanosti (dále jen „autorizovaná osoba“).

(2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.

(4) Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného podnikatele jako žadatel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob nebo činnost služby soukromých detektivů.

§ 4 Přihláška ke zkoušce

(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje žadatele:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresu místa pobytu,

d) činnost, pro jejíž provozování nebo výkon se vykonání zkoušky žádá.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává u autorizované osoby žadatel.

(3) S písemným souhlasem žadatele může přihlášku ke zkoušce podat i podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů.

§ 5 Obsahová náplň zkoušky

Obsahová náplň zkoušky je stanovena v kvalifikačních a hodnotících standardech zpracovaných podle jiného právního předpisu1) uveřejněných v Národní soustavě kvalifikací

a) pro dílčí kvalifikaci strážný, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti ostraha majetku a osob, nebo

b) pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti služby soukromých detektivů.

§ 6 Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci

(1) Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá autorizovaná osoba osvědčení o odborné kvalifikaci, které musí mimo údajů uvedených v jiném právním předpise dále obsahovat tyto údaje:

a) evidenční číslo osvědčení,

b) název činnosti odpovídající předmětu podnikání, pro který je osvědčení o odborné kvalifikaci vydáváno.

(2) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely této vyhlášky rozumí osvědčení o získání dílčí kvalifikace, které není starší 5 let, bylo vydáno autorizovanou osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.

§ 7 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr: MUDr. Mgr. Langer